Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van AG Mobitec Systems met ­maatschappelijke zetel en administratieve zetel te 4700 Eupen (B)

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Alle producten die aangeboden worden door de firma Mobitec Systems AG, hierna aangeduid als “leverancier”, alle door haar met het oog op de levering van goederen of de uitvoering van werken gesloten verkoops- en ontwikkelingsovereenkomsten, evenals alle rechtsverhoudingen tussen de leverancier en de klant zijn uitdrukkelijk onderworpen aan huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
 2. Huidige algemene voorwaarden gelden eveneens voor alle meerwerken en alle bijbestellingen.
 3. Ingeval één of meerdere clausules van huidige algemene voorwaarden ongeldig zou(den) zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige contractuele bepalingen.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, PRIJSLIJSTEN, BESTELLINGEN, ORDERBEVESTIGING

 1. Alle offertes en prijslijsten zijn niet-bindend. Alle aan de leverancier overhandigde bestellingen zijn pas geldig en gelden pas als zijnde aanvaard wanneer ze door de leverancier werden bevestigd.
 2. Bijzondere voorwaarden worden enkel afgesloten wanneer ze uitdrukkelijk door de leverancier op de orderbevestiging vermeld worden.
 3. Door de leverancier overhandigde documenten, in het bijzonder catalogi, monsters, foto’s, plans, maatgegevens, technische kenmerken, …, dienen enkel ter informatie en de specificaties kunnen onaangekondigd gewijzigd worden. De klant dient na te gaan of de hem ter beschikking gestelde versie van de informatie up to date is.
 4. Alle door de leverancier klaargemaakte documenten, catalogi, monsters, prototypes, …, zijn en blijven eigendom van de leverancier. Ze mogen enkel gebruikt worden ter ondersteuning van de verkoop van de producten van de leverancier. De auteursrechten blijven eigendom van de leverancier. De volledige of gedeeltelijke reproductie of publicatie van de overgemaakte inlichtingen is onderworpen aan de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de leverancier. Al deze documenten dienen op eenvoudig verzoek teruggegeven te worden. De klant moet erop toezien dat concurrenten of derden die in naam van concurrenten handelen, geen toegang hebben tot deze documenten.
 5. De maatgegevens vermeld op onze reclamedocumenten en tekeningen gelden als buitenmaten.

ARTIKEL 3 – LEVERINGSTERMIJN EN –PLAATS

 1. Onder “leveringstermijn” dient te worden verstaan de termijn die voorzien is voor de levering van de goederen of de verlening van de diensten. De leveringstermijn begint te lopen zodra de leverancier de opdracht bevestigd heeft, over alle documenten en inlichtingen beschikt die de klant hem dient ter beschikking te stellen en de eventueel in het contract voorziene voorschotten en aanbetalingen ontvangen heeft. Ingeval stof, kunstleder of leder van de klant gebruikt wordt, begint de leveringstermijn pas te lopen vanaf de ontvangst door de leverancier.
 2. Leveringsdata of leveringstermijnen worden vermeld zonder waarborg.
 3. De leveringstermijn wordt verlengd met een periode die overeenstemt met de periode gedurende dewelke de klant zijn verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld: achterstallige betaling, overschrijding van een krediet, ontbreken van een specificatie bij de bestelling vanwege de klant.
 4. Ingeval de klant de goederen niet afneemt binnen de 5 dagen nadat ze klaargemaakt werden of de leveringsweek wijzigt, heeft de leverancier het recht, de goederen op kosten en gevaar van de klant voorlopig op te slaan.
 5. In geval van levering door de leverancier is de klant ertoe gehouden de leveringen volledig op de overeengekomen data en tijdens de normale openingsuren van de klant in ontvangst te nemen. Behoudens andersluidende vermelding in de orderbevestiging gebeuren de leveringen gelijkvloers aan het losplatform of voor de toegangsdeur van de klant. De klant neemt de volledige aansprakelijkheid voor de goederen op zich vanaf het losplatform of vanaf zijn toegangsdeur.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 1. Alle prijsvermeldingen gelden exclusief BTW. De prijslijsten van Mobitec vermelden de verkoopprijs aan de eindklant. De aankoopprijs van de Mobitec-klant wordt van geval tot geval overeengekomen. De onderhandelde aankoopprijs bepaalt de “bestelwaarde”.
 2. Ingeval het totaalbedrag van een bestelling (inclusief alle kosten en belastingen) een drempelwaarde overstijgt, die voor elk door de leverancier gedekt geografisch gebied vastgelegd wordt, gebeurt de levering van deze bestelling franco huis, in zoverre ze binnen een door de leverancier aangekondigde termijn op één enkele leveringsplaats, gelijkvloers aan het losplatform of voor de toegangsdeur kan worden afgeleverd. Onder deze drempelwaarde gelden de prijzen “af fabriek Eupen”. Indien de klant levering aan huis vraagt, wordt door de leverancier, volgens het geografisch gebied, een transporttoeslag aangerekend. De drempelwaarde en de prijstoeslag zijn vermeld in de rubriek “verkoop- en leveringsvoorwaarden” van de prijslijst voor het overeenkomstige land. De leverancier behoudt zich het recht voor een transporttoeslag te vragen voor leveringen aan derden of voor elke wijziging van het leveringsadres 8 dagen na verzending van de orderbevestiging.
 3. De voor een bestelling aangerekende prijzen verplichten de leverancier niet deze prijzen ook voor een bijkomende levering en/of een daaropvolgende levering aan te houden.
 4. In de prijzen zijn geen bijkomende kosten inbegrepen voor verpakkingen en etikettering volgens klantenspecificaties.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Voor elke bestelling van meer dan € 5.000 wordt een voorschot gevraagd van 40% van de bestelwaarde.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling te gebeuren ten laatste bij de levering.
 3. Bij uitblijven van betaling en nadat een aanmaning, waarbij een bijkomende termijn van 14 dagen wordt toegestaan, zonder resultaat gebleven is, is de klant 15% intresten per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling.
 4. De leverancier heeft het recht, naast de hoofdsom en de verschuldigde intresten, de terugbetaling te vorderen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten die hij ingevolge de niet-betaling diende te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen minstens 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250. Deze kosten worden opeisbaar bij uitblijven van betaling in de zin van paragraaf 3.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendomsoverdracht van de goederen van de leverancier aan de klant gebeurt pas na volledige betaling van de facturen betreffende deze goederen.
 2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, staat de klant zijn verkopersvoorrecht op de verkoopprijs af aan de leverancier. De klant verbindt zich ertoe de hem door de leverancier verkochte goederen, enkel in toepassing van een clausule van eigendomsvoorbehoud met dezelfde inhoud als dit artikel 6, door te verkopen. In elk geval staat de klant zijn wettelijke voorrechten die hem in zijn hoedanigheid van verkoper tegenover zijn klant/koper toegekend worden, af aan de leverancier ;
 3. In geval van (gedeeltelijke) niet-betaling gedurende meer dan de voorziene termijn heeft de leverancier het recht, de onbetaalde goederen terug te nemen, zonder dat een ingebrekestelling of een aanmaning tot betaling vereist is, en dit onafhankelijk van de plaats van bewaring van de goederen.

ARTIKEL 7 – ANNULERING/ONTBINDING VAN EEN BESTELLING

 1. Een bestelling geldt als doorgegeven wanneer ze door de leverancier bevestigd werd. Annuleringen of wijzigingen van bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Volgens de termijn die verloopt tussen de bevestiging van de opdracht en de annulering worden annulatiekosten aangerekend:

– Annulatie of wijziging een week voor levering: kosten van 100% van de bestelwaarde
– Annulatie of wijziging twee weken voor levering: kosten van 50% van de bestelwaarde
– Annulatie of wijziging drie weken voor levering: kosten van 25% van de bestelwaarde
– Annulatie of wijziging vier of meer weken voor levering: kosten van 10% van de bestelwaarde

In elk geval bedragen de annulatiekosten meer dan € 110.

 1. Ingeval de (correcte) uitvoering redelijkerwijze niet meer verwacht kan worden om redenen die de leverancier niet toegeschreven kunnen worden (b.v. insolventie of productieproblemen van zijn toeleveranciers o.a.), behoudt de leverancier zich het recht voor de overeenkomst volledig of gedeeltelijk te annuleren of te ontbinden, zonder dat hij gehouden is tot enige schadevergoeding of waarborg.

ARTIKEL 8 – ONTVANGST, AFNAME

 1. Na ontvangst van de goederen gelden deze als volledig en conform aanvaard in zoverre de klant niet binnen 5 werkdagen na de levering schriftelijk zijn weigering van de levering evenals de gedetailleerde redenen voor de weigering meedeelt.
 2. Klachten in verband met fouten of zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen de leverancier schriftelijk medegedeeld te worden binnen de 14 kalender dagen na de levering ervan. Bij deze klacht dienen een kopie van de leveringsbon en een exacte omschrijving van de aard en de redenen van de klacht gevoegd te worden. Indien de leverancier de klacht als terecht beschouwt, gaat hij over hetzij tot herstelling, hetzij tot korting of tot vervanging van de gebrekkige goederen of van de gebrekkige delen ervan.
 3. De klant heeft niet het recht, op basis van gebreken die vastgesteld worden aan een deel van de geleverde goederen, alle geleverde goederen te weigeren.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID, WAARBORG

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor elke welkdanige genotsderving of onrechtstreekse schade (gevolgschade), evenals voor verwondingen of schade aan personen en schade aan derden.
 2. De leverancier verleent de volgende waarborgen bovenop de 2-jarige wettelijke werkingswaarborg:
 3. 8 dagen op stoffen (scheuren, weeffouten, kleurverschillen …)
  b. 8 dagen op schade die in de loop van het transport ontstaan is (schrammen, scheefgetrokken frames, …)
  c. 6 maanden op de frames (veren, vulling)
  d. 6 maanden op fouten in de stof (verandering van kleur, verlies van kleur, …)
 4. De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade, kosten en intresten die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan zijn door een gebrek aan de geleverde goederen indien het, overeenkomstig de technische en wetenschappelijke stand van zaken op het ogenblik waarop de goederen op de markt gebracht werden, redelijkerwijze niet mogelijk was het bestaan van het betreffende gebrek op te sporen.
 5. De leverancier geeft een herstellings- of vervangingswaarborg binnen de in paragraaf 2 vermelde termijnen, in zoverre de gebruiks- en onderhoudsinformatie nauwkeurig nageleefd werden en in zoverre het niet gaat om een natuurlijke verslechtering. Elke waarborg richt zich naar de gegevens opgegeven in de “Mobitec onderhouds- en gebruiksaanwijzing”. Deze laatste kan geraadpleegd worden op www.mobitec.be. Indien de uit te voeren werken verwaarloosbaar zijn, beperkt de leverancier zich in geval van herstelling op de overhandiging van een herstellingskit met aanwijzingen voor de behandeling. In geval van vervanging wordt het omgeruilde onderdeel door de leverancier teruggenomen.
 6. De leverancier levert producten die vervaardigd zijn uit bouwelementen van natuurlijke herkomst (houtsoorten, leder, …). Het is normaal dat deze bouwelementen zichtbare kleur- en motiefverschillen vertonen van het ene bouwonderdeel tot het andere en van het ene exemplaar tot het andere, dit ook bij eenzelfde product of bij eenzelfde levering.
 7. De door de leverancier geboden waarborg dekt geen verslechteringen die het gevolg zijn van een onaangepast gebruik (b.v. gebruik van ongeschikte reinigingsproducten, schade veroorzaakt door scherpe voorwerpen, …) of bewerking resp. verandering van het product, instraling van zonlicht, te sterk schommelende of voor een woning niet gebruikelijke luchtvochtigheid of temperatuur. Badkamers, niet regelmatig verwarmde woningen, kelderruimtes, opstelling in open lucht of in omgevingen met dezelfde kenmerken zijn niet geschikt. De klant moet de eindgebruiker inlichten over deze risico’s, opdat deze laatste zich als een goede huisvader zou kunnen bekommeren om de verzorging van de producten. Zijn ook uitgesloten van de waarborg: natuurlijke slijtage, bevuiling en lichte kleur- en structuurafwijkingen t.o.v. het bestaande monster.
 8. Voor ons door de klant toegestuurde stoffen, kunstleder en leder wordt geen enkele waarborg verleend op verwerking, levensduur en kwaliteit.
 9. De weerstand tegen stoten en mechanische belasting beantwoordt aan de normatieve eisen voor duurzaamheid. De leverancier kan geen prestaties waarborgen die deze natuurlijke duurzaamheid te boven gaan. Bepaalde hout- en ledersoorten zijn wezenlijk gevoeliger dan andere.
 10. Afmetingen en uitzicht van de producten die afgebeeld zijn in de catalogi en prijslijsten, schommelen van het ene exemplaar tot het andere en beantwoorden, rekening houdend met bepaalde afwijkingen, aan de specificaties.
 11. De leverancier maakt voorbehoud voor afwijkingen van afgebeelde en beschreven modellen. Wijzigingen die blijken uit productieverbeteringen en/of door technische vooruitgang geven geen recht tot het indienen van klacht.
 12. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na het ontdekken ervan en in het kader van de waarborgtermijn aan de leverancier meegedeeld te worden.
 13. Eventuele kleur- en/of structuurverschillen bij herstelling of vervanging dienen door de klant aanvaard te worden.
 14. De kosten voor een door de klant aangebrachte verbetering worden door de leverancier enkel ten laste genomen na voorafgaande toestemming.
 15. Alle klachten dienen in schriftelijke vorm en met voldoende documentatie en foto’s, die een diagnose van op afstand mogelijk maken, bij de leverancier ingediend te worden. De klant draagt de verantwoordelijkheid tegenover zijn respectieve klant of eindverbruiker.

ARTIKEL 10 – WAARBORGUITBREIDING VOOR DE “Health Care Collectie”

Voor de Health Care Collectie biedt de leverancier bovenop de in artikel 9 gedefinieerde waarborgaanspraken een waarborg gedurende 5 jaar vanaf de levering van de goederen op eventuele constructie- en materiaalfouten en verborgen productiefouten, doch onder de uitsluitingsbepalingen overeenkomstig artikel 9. Voor vervangingsvoorwerpen of verbeteringen bedraagt de waarborgtermijn 3 maanden. Hij loopt echter minstens tot na afloop van de waarborgtermijn voor het voorwerp van de levering. In geval van een gerechtvaardigde aanspraak op deze uitgebreide waarborg wordt bij de schadevergoeding rekening gehouden met de natuurlijke afschrijving van de goederen en wordt het aandeel van de door de klant te dragen kosten als volgt berekend:

– Tijdens de eerste twee jaren: 0%
– Tijdens het derde jaar: 20%
– Tijdens het vierde jaar: 40% en
– Tijdens het vijfde jaar: 60%

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Eupen in België bevoegd en is uitsluitend het Belgische recht toepasselijk.