Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MOBITEC SYSTEMS AG MET MAATSCHAPPELIJKE EN ADMINISTRATIEVE ZETEL IN 4700 EUPEN (BELGIË)

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN

 1. Alle door Mobitec Systems AG, hierna “leverancier” genoemd, aangeboden producten, alle door haar gesloten verkoop- en ontwikkelingsovereenkomsten met het oog op de levering van goederen of de uitvoering van werkzaamheden, alsmede alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en klant worden uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden; de toepassing van de voorwaarden van de klant wordt uitgesloten.
 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op extra werk en elke verlenging van een bestelling.
 3. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een regeling waarvan de gevolgen het economische doel dat de contracterende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling voor ogen stond zo dicht mogelijk benaderen. Alle clausules worden als deelbaar beschouwd.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, PRIJSLIJSTEN, BESTELLINGEN, ORDERBEVESTIGING

 1. Alle offertes en prijslijsten zijn niet-bindend. Alle bestellingen die bij de leverancier worden ingediend, zijn pas geldig en worden pas geacht te zijn aanvaard, nadat ze schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.
 2. Speciale leveringsvoorwaarden worden alleen afgesloten, als deze uitdrukkelijk door de leverancier in de orderbevestiging worden vermeld.
 3. Documenten die door de leverancier worden verstrekt, in het bijzonder catalogi, monsters, afbeeldingen, plannen, afmetingen, technische kenmerken, enz., dienen alleen ter informatie en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de versie van de informatie die voor hem ter beschikking staat, up-to-date is.
 4. Alle documenten, catalogi, monsters, prototypes enz. die door de leverancier worden verstrekt, zijn en blijven eigendom van de leverancier. Ze mogen alleen worden gebruikt om de verkoop van producten van de leverancier te ondersteunen. De auteursrechten blijven eigendom van de leverancier. De verstrekte informatie mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of gepubliceerd. Al deze documenten worden op eenvoudig verzoek en op kosten van de klant terugbetaald. De klant is er verantwoordelijk voor dat concurrenten of derden die handelen namens concurrenten geen toegang krijgen tot deze documenten.
 5. De in onze reclamedocumenten en tekeningen aangegeven afmetingen zijn buitenmaten.

ARTIKEL 3 – TERMIJN EN PLAATS VAN LEVERING

 1. Onder “leveringstermijn” wordt verstaan de termijn voorzien voor de levering van de goederen of voor het verrichten van de diensten. De leveringstermijn gaat in, zodra de leverancier de bestelling heeft bevestigd, beschikt over alle door de klant te verstrekken documenten en informatie en de in de overeenkomst voorziene voorschotten of aanbetalingen heeft ontvangen. Voor zover door de klant geleverde stoffen of door de klant geleverd leeer of kunstleer worden gebruikt, gaat de levertermijn pas in na ontvangst van deze productiemiddelen door de leverancier.
 2. Leveringsdata of leveringstermijnen worden niet gegarandeerd en zijn niet-bindend. Bindende leveringstermijnen moeten uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen.
 3. De leveringstermijn wordt verlengd met een periode die overeenkomt met de periode waarin de klant zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld: achterstallige betaling, overschreden krediet, verzuim van de klant om de bestelling te specificeren, verzuim of vertraging bij de levering van basisproducten.
 4. Indien de klant de goederen niet binnen een termijn van 5 dagen nadat deze hem ter beschikking zijn gesteld in ontvangst neemt of indien hij de week van levering wijzigt, is de leverancier gerechtigd de goederen tijdelijk op te slaan voor rekening en op risico van de klant. De overdracht van het risico op de klant vindt plaats vanaf het moment van de afwerking van de goederen, maar uiterlijk vanaf het moment dat ze beschikbaar worden gesteld voor transport.
 5. Als de leverancier de levering overneemt, is de klant verplicht om de leveringen volledig over te nemen op de overeengekomen data of tijdens de normale openingstijden van de klant. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, vinden de leveringen plaats op de begane grond bij de losplaats of voor de toegangsdeur van de klant. De klant is volledig aansprakelijk voor de goederen aan de losplaats of aan zijn toegangsdeur.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De prijslijsten van Mobitec geven de verkoopprijzen aan de eindklant weer. De aankoopprijs voor de Mobitec-klant wordt per geval schriftelijk overeengekomen. De onderhandelde aankoopprijs bepaalt de “orderwaarde”.
 2. Als het totale bedrag van een bestelling (inclusief alle kosten en belastingen) een bepaalde drempelwaarde overschrijdt die is vastgesteld voor elk geografisch gebied dat door de leverancier wordt gedekt, is de levering van deze bestelling gratis tot aan de deur, op voorwaarde dat de goederen kunnen worden geleverd op één enkel leveringspunt op de begane grond bij de losplaats of voor de toegangsdeur binnen een door de leverancier aangekondigde periode. Onder deze drempel gelden de prijzen “af fabriek Eupen”. Als de klant beleverd wil worden, brengt de leverancier een transporttoeslag in rekening, afhankelijk van het geografische gebied. De drempelwaarde en de prijstoeslag worden vermeld in het gedeelte “Verkoop- en leveringsvoorwaarden” van de prijslijst voor het betreffende land. De leverancier behoudt zich het recht voor om een transporttoeslag in rekening te brengen voor leveringen aan derden of voor elke wijziging van het leveringsadres die 8 dagen na verzending van de orderbevestiging binnenkomt.
 3. De leverancier is niet verplicht om de voor een bepaalde bestelling gefactureerde prijzen ook toe te passen op een verlengde levering en/of een volgende levering.
 4. De prijzen zijn exclusief eventuele extra kosten voor verpakking en etikettering volgens de specificaties van de klant, die extra in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Voor elke bestelling met een waarde van meer dan € 5.000 is een aanbetaling van 40% van de waarde van de bestelling verschuldigd. De desbetreffende betalingsvoorwaarden worden nader gespecificeerd in de orderbevestiging. De productie begint pas, als de aanbetaling volledig is betaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de saldi uiterlijk bij levering te geschieden.
 3. In geval van laattijdige betaling en nadat een aanmaning, waarmee nog eens 15 dagen worden toegekend, zonder gevolg is gebleven, is de klant vanaf de vervaldag tot de volledige betaling interesten verschuldigd tegen de rentevoet voorzien in de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 5%.
 4. Naast de hoofdsom en de verschuldigde rente is de leverancier gerechtigd de vergoeding te vorderen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die hij als gevolg van de niet-betaling heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, maar ten minste € 250. Deze kosten zijn verschuldigd in geval van een betalingsachterstand zoals bedoeld in lid 3.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendomsoverdracht van de goederen aan de leverancier vindt pas plaats bij volledige betaling van de facturen met betrekking tot deze goederen.
 2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldig is, draagt de klant het voorrangsrecht van de verkoper op de verkoopprijs over aan de leverancier. De klant verbindt zich ertoe de door de leverancier aan hem verkochte goederen slechts door te verkopen, mits toepassing van een beding van eigendomsvoorbehoud met dezelfde inhoud als dit artikel 6. In elk geval draagt de klant aan de leverancier zijn wettelijke voorrechten over die hem in zijn hoedanigheid van verkoper ten opzichte van zijn klant/koper werden toegekend.
 3. In geval van (zelfs gedeeltelijke) niet-betaling gedurende meer dan de voorziene periode heeft de leverancier het recht om de (zelfs gedeeltelijk) onbetaalde goederen terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling of voorafgaand betalingsverzoek, ongeacht waar de goederen zich bevinden.

ARTIKEL 7 – OPZEGGING/ANNULERING VAN EEN BESTELLING

 1. Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst, wanneer deze door de leverancier is bevestigd. Annuleringen of wijzigingen van bestellingen moeten schriftelijk gebeuren.

Annuleringskosten worden in rekening gebracht op basis van de periode tussen de bevestiging van de bestelling en de annulering:

 • Annulering of wijziging één week voor levering: kosten ten bedrage van 100% van de waarde van de bestelling
 • Annulering of wijziging twee weken voor levering: kosten ten bedrage van 50% van de waarde van de bestelling
 • Annulering of wijziging drie weken voor levering: kosten ten bedrage van 25% van de waarde van de bestelling
 • Annulering of wijziging vier of meer weken voor de levering: kosten ten bedrage van 10% van de waarde van de bestelling.

In elk geval worden annuleringskosten van ten minste € 110,00 in rekening gebracht.

 1. Indien de (onberispelijke) uitvoering redelijkerwijs niet meer kunnen worden verwacht om redenen die niet aan de leverancier kunnen worden toegeschreven (bijv. insolventie of productieproblemen van zijn toeleveranciers, opschorting van leveringen door toeleveranciers voor een onvoorziene of onredelijke periode of iets dergelijks), behoudt de leverancier zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding of garantie verplicht te zijn.

ARTIKEL 8 – ONTVANGST, AANVAARDING

 1. Na ontvangst van de goederen worden deze geacht volledig en in overeenstemming met de overeenkomst te zijn aanvaard, als de klant de aanvaarding van de levering niet schriftelijk weigert binnen 5 werkdagen na levering, met gedetailleerde opgave van de redenen hiervoor.
 2. Klachten betreffende fouten of zichtbare gebreken bij de geleverde goederen moeten binnen 8 kalenderdagen na hun levering schriftelijk aan de leverancier worden gemeld en gedocumenteerd. Deze klacht dient vergezeld te gaan van een kopie van de leveringsbon evenals een nauwkeurige omschrijving van de aard en de redenen van de klacht. Indien de leverancier de klacht gegrond acht, zal hij de gebrekkige goederen of de onderdelen waarover is gereclameerd herstellen, verminderen of vervangen.
 3. De klant heeft niet het recht om de aanvaarding van de volledige omvang van de geleverde goederen te weigeren op basis van gebreken die zijn vastgesteld bij een deel van de geleverde goederen.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE, WAARBORG

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebruiksderving of indirecte schade (gevolgschade) evenals letsel of schade aan personen en schade geleden door derden. De leverancier is alleen aansprakelijk voor een normaal gebruik/een normale belasting van de goederen.
 2. De leverancier geeft de volgende garanties, indien van toepassing in afwijking van of in aanvulling op de wettelijke garantie van functionaliteit, voor zover de afwijkingen of schade binnen 5 werkdagen na levering aan de fabrikant zijn gemeld:
 3. 5 dagen voor duidelijke en goed zichtbare gebreken (bijv. transportschade en productconformiteit),
 4. 6 maanden op de onderstellen (veren, bekleding),
 5. 6 maanden voor defecten in de stof (verandering van kleur, verbleking, enz., voor zover deze buiten het spectrum van de natuurlijke veranderingen vallen).
 6. De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade, kosten en interesten die direct of indirect veroorzaakt worden door een gebrek aan de geleverde goederen, indien het volgens de stand van de techniek en wetenschap op het tijdstip dat de goederen op de markt werden gebracht redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het betreffende gebrek te ontdekken en te herkennen.
 7. De leverancier biedt een reparatie- of vervangingsgarantie binnen de in punt 2 vermelde termijnen, op voorwaarde dat de gebruiks- en onderhoudsinformatie strikt werd nageleefd en op voorwaarde dat het geen natuurlijke verandering betreft. Elke garantie is gebaseerd op de specificaties in de “Gebruiksaanwijzing voor onderhoud en gebruik van Mobitec”. Deze laatste is downloadbaar op www.mobitec.be. Indien de uit te voeren werkzaamheden verwaarloosbaar zijn, beperkt de leverancier zich in geval van reparatie tot het leveren van een reparatiekit met instructies voor de werkwijze. In geval van vervanging wordt het vervangen onderdeel teruggenomen door de leverancier.
 8. De leverancier biedt producten aan die gemaakt zijn van bouwelementen van natuurlijke oorsprong (houtsoorten, leer, enz.). Het is normaal dat deze elementen waarneembare verschillen vertonen in kleur en motief van het ene element tot het andere en van het ene exemplaar tot het andere, zelfs bij hetzelfde product of in dezelfde levering. Dergelijke natuurlijk veroorzaakte afwijkingen zijn geen fouten en moeten door de klant worden geaccepteerd.
 9. De door de leverancier aangeboden garantie dekt geen verslechtering als gevolg van onjuist gebruik (bijv. gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, schade veroorzaakt door scherpe voorwerpen, enz.) of door conditionering of wijziging van het product, blootstelling aan zonlicht, buitensporige schommelingen in vochtigheid of temperatuur of vochtigheid of temperatuur die niet gebruikelijk is voor een woning. Onze producten zijn niet geschikt voor badkamers, appartementen die niet regelmatig worden verwarmd, kelders, opstelling buiten of in ruimtes met vergelijkbare kenmerken. De klant informeert de eindgebruiker over deze risico’s, zodat de eindgebruiker met de nodige zorgvuldigheid omgaat met de producten. Zijn eveneens uitgesloten van de garantie: natuurlijke slijtage, vervuiling en lichte kleur- en structuurafwijkingen van het bestaande patroon.
 10. Materialen van de klant: Er wordt geen garantie van (technische) geschiktheid, duurzaamheid en kwaliteit gegeven voor stoffen, kunstleer en leer die door de klant worden geleverd en die dus niet door de kwaliteitscontroles van de leverancier zijn gekomen; dit geldt in het bijzonder voor duurzaamheid, rekbaarheid, elasticiteit en levensduur. De verwerking van deze materialen van de klant gebeurt op risico van de klant. Indien er tijdens of kort na de productie problemen optreden, is de garantie beperkt tot de verwerking en niet tot de kwaliteit van de materialen die door de klant ter beschikking zijn gesteld. In het geval van een hernieuwde productie van producten, moeten deze bijgevolg opnieuw door de klant worden geleverd. De benodigde stof wordt geschat. De leveringen van materialen van de klant worden na de productie gerecycled of verwijderd door de leverancier, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen bij het plaatsen van de bestelling, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering bij de leverancier.
 11. De weerstand tegen schokken en mechanische belasting voldoet aan de normatieve eisen voor vermoeiingslevensduur. De leverancier kan geen prestaties garanderen die verder gaan dan deze natuurlijke duurzaamheid. Bepaalde soorten hout of leer zijn aanzienlijk gevoeliger dan andere.
 12. De afmetingen en het uiterlijk van de producten die in de catalogi en prijslijsten afgebeeld zijn, verschillen per exemplaar en komen overeen met de specificaties, onder voorbehoud van bepaalde variaties.
 13. De leverancier behoudt zich het recht voor om af te wijken van de afgebeelde en beschreven modellen. Wijzigingen als gevolg van productieverbeteringen en/of technische vooruitgang geven de klant niet het recht om een klacht in te dienen.
 14. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan en binnen de garantieperiode, maar uiterlijk binnen 8 dagen, schriftelijk worden gemeld aan de leverancier.
 15. Eventuele verschillen in kleur en/of structuur in geval van reparatie of vervanging moeten door de klant worden geaccepteerd.
 16. De kosten voor rechtzetting door de klant worden enkel gedragen door de leverancier na voorafgaande toestemming.
 17. De klant is verantwoordelijk voor de juiste opslag van de goederen. De klant draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de vakkundige montage van het meubilair en moet het betreffende bewijs hiervoor leveren. Er bestaat geen aanspraak op schadevergoeding in geval van defecten in verband met de montage door een niet-deskundige persoon. De instructies op de meegeleverde en/of op onze website downloadbare montagehandleiding moeten strikt worden opgevolgd. De klant legt deze verplichtingen ook op aan de eindklant en ontslaat de leverancier van elke aansprakelijkheid voor de montage.
 18. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de leverancier, met voldoende documentatie en foto’s die een diagnose op afstand mogelijk maken. De klant draagt de verantwoordelijkheid tegenover zijn respectieve klant respectievelijk eindgebruiker.

ARTIKEL 10 – UITBREIDING VAN DE GARANTIE VOOR DE “Health Care Collectie”

Met betrekking tot de Health Care Collectie aanvaardt de leverancier, naast de garantieclaims gedefinieerd in artikel 9, een garantie van 5 jaar vanaf de levering van de goederen tegen mogelijke constructie- en materiaalfouten en verborgen productiefouten, maar onder de uitsluitingsvoorwaarden van artikel 9. De garantieperiode voor vervangende artikelen en reparaties bedraagt 3 maanden. Deze periode eindigt echter uiterlijk bij het verstrijken van de garantieperiode voor het voorwerp van de levering. In het geval van een gerechtvaardigde claim in overeenstemming met deze uitgebreide garantie, omvat de compensatie de natuurlijke vermindering van de goederen en wordt het aandeel van de kosten dat de klant moet dragen als volgt berekend:

 • in de eerste twee jaren: 0%,
 • in het derde jaar: 20%,
 • in het vierde jaar: 40% en
 • in het vijfde jaar: 60%.

ARTIKEL 11 – GESCHIL

Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Eupen (België) bevoegd. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.